سفارش سریع

موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین)

موسسه دکترین انجام مقاله
نکاتی درباره پیشینه تحقیق ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
نکاتی درباره پیشینه تحقیق

مشاوره انجام پایان نامه و انجام مقاله دکترین

نکاتی درباره پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق به ارزیابی منابع علمی در یک حوزه مطالعاتی به خصوص می پردازد و با مرور دانش کنونی به شما اجازه می دهد تا نظریات، روش ها و خلاء های پژوهشی مرتبط را شناسایی نمایید. نگارش پیشینه تحقیق شامل یافتن منابع علمی مرتبط (مانند کتاب و مجلات علمی)، تحلیل انتقادی آنها و تبیین آن چه که یافته اید، می باشد. برای نگارش پیشینه تحقیق دارای پنج مرحله کلیدی ذیل می باشد:
•    جستجوی منابع مرتبط
•    ارزیابی منابع
•    شناسایی موضوعات، مباحث و خلاءهای پژوهشی
•    ترسیم ساختار
•    نگارش پیشینه تحقیق
پیشینه تحقیق تنها به خلاصه سازی منابع نمی پردازد، بلکه با تحلیل، ترکیب و تحلیل انتقادی آنها به ترسیم تصویری واضح از وضعیت دانش در حوزه مطالعاتی مدنظر شما می پردازد.

چرا باید به نگارش پیشینه تحقیق پرداخت؟

هنگام نگارش پایان نامه، رساله یا مقالات پژوهشی، به منظور تعیین جایگاه پژوهش خود در دانش کنونی، می بایست به نگارش پیشینه تحقیق اقدام نمایید. پیشینه پژوهش به شما امکان می دهد تا:
•    میزان آشنایی خود با موضوع و زمینه پژوهشی را نشان دهید.
•    یک چارچوب نظری و روش شناختی را برای پژوهش خود توسعه دهید.
•    جایگاه خود را در میان دیگر پژوهشگران و صاحبنظران تعیین نمایید.
•    نحوه رفع خلاء پژوهشی موجود توسط پژوهش خود را نشان دهید.
گاهی اوقات ممکن است پیشینه پژوهش را به عنوان امری مستقل انجام دهید که مقاله مروری نامیده می شود. در این شرایط، هدف از نگارش پیشینه تحقیق، ارزیابی وضعیت کنونی پژوهش می باشد. با این حال نگارش فرآیند نگارش پیشینه تحقیق دارای مراحل مشابه ذیل می باشد:

 

جستجوی منابع مرتبط

پیش از شروع جستجوی منابع می بایست موضوع پژوهش را به طور واضح مشخص نمایید. اگر در حال نگارش پیشینه تحقیق به عنوان بخشی از پایان نامه یا مقاله پژوهشی هستید، می بایست منابعی را جستجو نمایید که با مسئله پژوهش و سوال تحقیق مرتبط باشند.
اگر در حال نگارش مقاله مروری هستید، می بایست برای جهت بخشی به پژوهش خود پیرامون یک سوال مرکزی تمرکز نمایید. برخلاق سوال تحقیق پایان نامه، این سوال را می توان بدون گردآوری داده های اولیه پاسخ داد. 
نگارش پیشینه تحقیق را با تهیه لیستی از واژگان کلیدی مرتبط با سوال تحقیق خود آغاز نمایید. هر مفهوم کلیدی یا متغیری که به آن علاقمند هستید را به همراه کلمات مترادف آن در لیست بگنجانید. از واژگان کلیدی برای جستجوی منابع استفاده کنید. 
به منظور آگاهی یافتن از ارتباط مقالات با سوال تحقیق، به مطالعه چکیده مقالات بپردازید. هنگامی که کتاب یا مقاله مرتبطی یافتید، می توانید لیست منابع موجود در انتهای آن را بررسی نمایید تا منابع مربط بیشتری را بیابید. برای شناسایی مهمترین منابع علمی پیرامون موضوع پژوهشی خود، منابعی با بیشترین تعداد استناد را مدنظر داشته باشید. 

ارزیابی و انتخاب منابع

مسلما قادر نیستید تا همه منابع موجود نگارش شده پیرامون موضوع پژوهشی مدنظر خود را مطالعه کنید. برای نگارش پیشینه تحقیق می بایست به ارزیابی منابعی بپردازید که بیشترین ارتباط را سوال شما دارند.
هنگام ارزیابی هر منبع از خود بپرسید:
•    نویسنده به چه سوال یا مسئله ای اشاره کرده است؟
•    مفاهیم کلیدی کدامند و چطور تعریف می شوند؟
•    نظریات، مدل ها و روش های کلیدی کدامند؟ آیا پژوهش از چارچوب مشخصی استفاده کرده است یا رویکردی نوین را برگزیده است؟
•    یافته ها و نتایج مطالعه کدامند؟
•    پژوهش چه ارتباطی با دیگر منابع علمی دارد؟
•    این منبع چه کمکی برای درک موضوع به شما می کند و مباحث کلیدی آن کدامند؟
•    نقاط قوت و ضعف پژوهش کدامند؟
اطمینان حاصل کنید که از منابع معتبر استفاده می نمایید و همچنین از مطالعه هر منبع و نظریه مطرح در حوزه مطالعاتی مدنظر خود مطمئن گردید. برای اطلاع از میزان استناد به یک منبع می توانید از موتور جستجوی Google Scholar استفاده کنید. تعداد بالای استناد به یک منبع بدین معنی است که آن منبع به عنوان منبعی تاثیرگذار در حوزه مطالعاتی مطرح می باشد و حتما باید در پیشینه تحقیق قید گردد. 

شناسایی موضوعات، مباحث و خلاء های پژوهشی

برای شروع سازماندهی پیشینه تحقیق می بایست درکی از ارتباط میان منابع بیابید. شما می توانید منابع را بر اساس موارد ذیل دسته بندی نمایید:
•    الگو (در نظریات، روش ها و نتایج): آیا با گذشت زمان رویکرد خاصی بیشتر مطرح شده است؟
•    موضوع: چه سوالات یا مفاهیمی در مقالات تکرار می گردد؟
•    مباحث، تعارضات و تناقضات: منابع در کدام بخش ها با هم ناسازگار هستند؟
•    منابع مطرح: آیا نظریه یا منابع تاثیرگذاری وجود دارند که مسیر پژوهش در حوزه مطالعاتی را تغییر بخشیده اند؟
•    خلاءهای پژوهشی: فقدان چه چیزی در دانش کنونی محسوس است؟ 
این گام به شما کمک می کند تا ساختار پیشینه تحقیق را ترسیم نمایید و نشان دهید که پژوهش ما چه ارتباطی با دانش کنونی دارد.

 

ترسیم ساختار پیشینه تحقیق

برای سازماندهی بدنه پیشینه تحقیق چندین رویکرد وجود دارد. با توجه حجم پیشینه تحقیق، می توانید استراتژی های ذیل را ترکیب نمایید (برای مثال ساختار کلی بر اساس موضوع باشد ولی هر موضوع با ترتیب زمانی مورد بررسی قرار گیرد).

ترتیب زمانی

ساده ترین رویکرد برای نگارش پیشینه تحقیق، دسته بندی منابع بر اساس زمان نگارش آنها است. با این حال اگر این استراتژی را انتخاب کرده اید، از لیست نمودن و خلاصه سازی صرف منابع با ترتیب زمانی بپرهیزید. سعی کنید که الگوها، نقاط عطف و مباحث کلیدی که مسیر حوزه مطالعاتی را شکل بخشیده اند را تحلیل نمایید. 

موضوع

اگر برخی از موضوعات مرکزی در منابع مرتبا تکرار می گردند، می توانید منابع را بر اسس این موضعات دسته بندی نمایید. 
روش 
اگر منابع شما برای پاسخ به سوال تحقیق از روش ها و رویکردهای متعددی استفاده کرده اند، می توانید یافته ها و نتایج ناشی از روش های متفاوت در مقالات را با هم مقایسه نمایید.

نظریه

اغلب اوقات، پیشینه تحقیق اساس چارچوب نظری را شکل می بخشد. شما می توانید از پیشینه تحقیق به منظور بحث پیرامون نظریات، مدل ها و تعاریف مفاهیم کلیدی استفاده نمایید.

نگارش پیشینه تحقیق

مانند هر متن علمی دیگری، پیشینه تحقیق می بایست دارای مقدمه، بدنه و نتیجه گیری باشد. آن چه که در هر بخش قرار می دهید به هدف شما از نگارش پیشینه تحقیق بستگی دارد. 

مقدمه

مقدمه می بایست به طور واضح بر هدف پیشینه تحقیق تمرکز نماید.

بدنه

با توجه به حجم ادبیات تحقیق، می توانید بدنه پیشینه تحقیق را به چند زیربخش تقسیم نمایید. شما می توانید از زیربخش هایی مثل موضوع، زمان یا رویکرد روش شناختی استفاده کنید.

نتیجه گیری

در بخش نتیجه گیری می بایست یافته های کلیدی بدست آمده از پیشینه پژوهش را خلاصه نموده و بر اهمیت آنها تاکید نمایید.

 
ارسال سفارش انجام پروژه

مقالات مرتبط
نکاتی درباره پیشینه تحقیق
نکاتی درباره پیشینه تحقیق       پیشینه تحقیق به ارزیابی منابع علم ...
فرآیند ارسال تا چاپ مقالات
فرآیند ارسال تا چاپ مقالات   ...
مشاوره پذیرش و چاپ مقاله در مجلات خارجی و داخلی
مشاوره پذیرش و چاپ مقاله در مجلات خارجی و داخلی   ...
مقالات پژوهشی و مروری چه تفاوتی با هم دارند؟
مقالات پژوهشی و مروری چه تفاوتی با هم دارند؟   ...
12 گام برای انجام یک پژوهش علمی
12 گام برای انجام یک پژوهش علمی ...
مدیریت استرس در جلسه دفاع از پایان نامه
مدیریت استرس در جلسه دفاع از پایان نامه ...
نحوه استفاده ازنقل قول در مقاله علمی
نحوه استفاده ازنقل قول در مقاله علمی  ...
معیارهای انتخاب یک موضوع تحقیقاتی چیست؟
معیارهای انتخاب یک موضوع تحقیقاتی چیست؟  ...
چگونه مقاله مروری نظامند (systematic review) بنویسیم؟
چگونه مقاله مروری نظامند (systematic review) بنویسیم؟ ...
آشنایی با اصطلاحات رایج مقاله نویسی
آشنایی با اصطلاحات رایج مقاله نویسی   ...
© 2021 کلیه حقوق این سایت متعلق به موسسه ایده پردازان ره جوی شریف (دکترین) می‌باشد